Engine fuel pump

Marine engine parts 

  • Engine fuel pump
    Engine fuel pump

 Main engine,auxiliary engine fuel pump.Hanshin. Akasaka. Daihatsu Niigata. Matsui .Yanmar.otsuka.fuji.kubota.sumiyoshi Kubota Mitsubishi